Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym iBrokerDom.pl

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis iBrokerDom.pl - serwis internetowy prowadzony przez Money.pl Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, zwany dalej: Serwis i działający pod adresem internetowym: www.ibrokerdom.pl, umożliwiający użytkownikom publikację na serwisach Partnerów ofert sprzedaży, wynajmu, kupna i najmu nieruchomości
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z wybranej usługi lub wszystkich usług oferowanych przez serwis iBrokerDom.pl.
 3. Oferta - zestaw informacji dotyczący sprzedaży, wynajmu, kupna lub najmu nieruchomości przedstawionych w formie tekstowo-graficznej wprowadzany on-line przez ogłoszeniodawcę i zamieszczony na serwisach Partnerów, zawierający dane umożliwiające osobom zainteresowanym kontakt z Ogłoszeniodawcą.
 4. Ogłoszeniodawca - użytkownik serwisu iBrokerDom.pl korzystający z funkcji serwisu polegającej na zgłoszeniu i zamieszczeniu ofert w celach zarobkowych.
 5. Serwisy Partnerów - serwisy internetowe, z których właścicielami Money.pl Sp. z o.o. zawarł odrębne umowy pozwalające Ogłoszeniodawcom na publikowanie poprzez iBrokerDom.pl ofert nieruchomości na serwisach Partnerów.
 6. Agencja Nieruchomości - podmiot gospodarczy działający jako biuro nieruchomości, deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa lub inny podmiot gospodarczych profesjonalnie działających na rynku nieruchomości.

II. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady publikowania poprzez Serwis ofert przez osoby prywatne zwane Ogłoszeniodawcami oraz Agencje Nieruchomości.
 2. Z usług Serwisu polegających na zgłaszaniu i zamieszczaniu ofert mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamieszczanie ofert poprzez Serwis jest płatne, zgodnie z cennikiem ogłoszonym na stronie ibrokerdom.pl.
 4. Treść ofert zamieszczonych poprzez Serwis nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert innych, niż dotyczące nieruchomości.
 6. Treść zamieszczanych przez Serwis ofert sprzedaży, wynajmu, kupna i najmu nieruchomości, a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania w treści oferty informacji wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. W opisach ofert nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Money.pl Sp. z o.o. przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia bez zwrotu kosztów publikacji.
 9. W przypadku dodania przez Ogłoszeniodawcę informacji wyrażonych również w formie graficznej, Ogłoszeniodawca musi być ich autorem i posiadać wobec nich wszelkie prawa autorskie.
 10. Money.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert, zarówno wyrażoną w formie tekstowej, jak i graficznej, ani za aktualność publikowanych ofert a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Ogłoszeniodawcę lub Agencję Nieruchomości nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie Ogłoszeniodawcy i Agencje Nieruchomości. W szczególności Money.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści oferty nieprawdziwych czy niepełnych danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ofert zamieszczonych przez Serwis, bądź jak również za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 11. Money.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych poprzez Serwis.
 12. Ogłoszeniodawcy i Agencje Nieruchomości publikujący oferty poprzez Serwis wyrażają zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu mające na celu umożliwienie doprowadzenia do transakcji oraz prowadzenie przez Money.pl Sp. z o.o. wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot publikowaną ofertę lub oferty przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).
 13. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd użytkowników serwisów Partnerów, w szczególności celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych - np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w serwisie symbolem "Nowość" oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Serwisu powodują pogorszenie jakości serwisów Partnerów i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Money.pl Sp. z o.o. do odmowy publikacji ofert naruszających regulamin bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie natychmiastowym.
 14. Podawanie danych kontaktowych do Ogłoszeniodawcy lub Agencji Nieruchomości w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego przeznaczone oraz zamieszczanie plików graficznych nie obrazujących danej oferty, w szczególności logo firmy, zdjęć innych nieruchomości, reklam itp. w miejscu przeznaczonym na zdjęcie nieruchomości jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Money.pl Sp. z o.o. do odmowy publikacji oferty bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionej opłaty.
 15. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert w kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty (np. ogłoszenie wynajmę w kategorii sprzedam) oraz zamieszczanie w ofertach w polach lokalizacja innych treści niż właściwe.
 16. W przypadku niezgodności treści oferty z Regulaminem Serwis może odmówić jej publikacji. Serwis bezzwłocznie powiadomi Ogłoszeniodawcę o możliwości publikacji kolejnej oferty w ramach tej samej opłaty.
 17. Serwis zastrzega sobie prawo usuwania opublikowanych ogłoszeń, których treść jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem. Serwis bezzwłocznie powiadomi Ogłoszeniodawcę o możliwości publikacji kolejnej oferty w ramach tej samej opłaty.
 18. Odpowiedzialność Money.pl Sp. z o.o. z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez Ogłoszeniodawcę lub Agencje Nieruchomości za publikację oferty.

III. Zasady publikacji ofert przez Agencje Nieruchomości

 1. Publikacja ogłoszeń Agencji Nieruchomości tj.: biur nieruchomości, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów gospodarczych profesjonalnie działających na rynku nieruchomości odbywa się na podstawie indywidualnych umów lub zamówień zawartych z tymi podmiotami, w oparciu o aktualną ofertę handlową serwisu dom.money.pl
 2. Zasady publikacji ofert uregulowane są w dziale Zasady ogólne niniejszego Regulaminu.
 3. Publikacja bezpośrednich ofert sprzedaży i wynajmu przez Agencje Nieruchomości jest zakazana. W takim przypadku Serwis może, po powiadomieniu Agencji Nieruchomości, usunąć ofertę.
 4. Publikacja ofert bezpośrednich przez Serwis prowadzona w ramach działalności w zakresie pośrednictwa ogłoszeniowego jest dopuszczalna tylko za zgodą Money.pl Sp. z o.o., na indywidualnie ustalonych warunkach
 5. O ile nie jest to inaczej ujęte w umowie pomiędzy Money.pl a Agencją Nieruchomości, Agencja Nieruchomości wyraża zgodę na promowanie przez Money.pl Sp. z o.o. publikowanych przez Serwis ofert za pośrednictwem wszelkich innych mediów (prasa, radio, telewizja, etc.).
 6. Dokonywanie opłat za publikację ofert Agencji Nieruchomości odbywa się na podstawie faktur VAT. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy;
 7. W przypadku nieterminowego opłacenia faktury przez Agencję Nieruchomości Money.pl Sp. z o.o. naliczy odsetki w wysokości ustawowej. W przypadku wystąpienia zaległości w opłacie faktur przekraczającej jeden miesiąc Money.pl Sp. z o. o. przysługuje prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Agencji Nieruchomości.

IV. Zasady publikacji i zgłaszania ofert

 1. Publikacja ofert poprzez Serwis jest dostępna przez opcje: "Dodaj ogłoszenie" dostępną na stronach Serwisu iBrokerDom.pl. Publikacja oferty składa się z następujących etapów:

  a) dokonania wyboru typu oferty (mieszkanie, dom, pokój, działka, grunt, lokal, obiekt użytkowy, garaż, miejsce postojowe) oraz celu ofert (sprzedaż, wynajem, kupno, najem),

  b) prawidłowego wypełnienia pól w formularzu,

  c) podania swoich danych kontaktowych,

  d) akceptacji ostatecznej treści oferty,

  e) wyboru serwisów Partnerów, na których ma zostać opublikowana oferta

 2. Po wypełnieniu formularza należy wnieść zgodną z aktualnym cennikiem opłatę za publikację oferty dokonując płatności internetowej kartą kredytową (płatniczą), e-przelewem, przekazem lub przelewem z dowolnego banku.
 3. Ze względów technicznych czas oczekiwania na potwierdzenie prawidłowości płatności internetowej może trwać nawet do 4 dni.
 4. Umowa zlecenia publikacji oferty poprzez Serwis jest zawarta z dniem dokonania w/w płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Ogłoszeniodawcę w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia publikacji oferta zostanie automatycznie wysłana na serwisy Partnerów i będzie w nich zamieszczona w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, chyba że w tym czasie nastąpi niemożliwa do przewidzenia awaria Serwisu.
 6. Okres publikacji oferty w serwisach Partnerów jest zgodny z wyborem dokonanym przez Użytkownika w momencie dodania oferty. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie wycofać ofertę klikając na link w mailu otrzymanym uprzednio jako potwierdzenie dodania oferty poprzez Serwis.
 7. Po upływie okresu publikacji oferta staje się nieaktywna i niewidoczna dla użytkowników serwisów Partnerów. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie aktywuje jej w ciągu 90 dni oferta zostanie usunięta z bazy.
 8. Zgłaszając ofertę sprzedaży lub wynajmu Użytkownik oświadcza, że albo jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem zgłaszanej oferty, albo że jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością.
 9. Jedna oferta publikowana poprzez Serwis w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości.
 10. W tym samym czasie publikacji niedopuszczalne jest wielokrotne zamieszczanie tej samej oferty.
 11. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza "Dodaj ogłoszenie" Money.pl Sp. z o.o. przysługuje prawo odmowy publikacji oferty. Serwis bezzwłocznie powiadomi Ogłoszeniodawcę o możliwości edycji oferty w ramach tej samej opłaty.
 12. W przypadku woli Ogłoszeniodawcy przedłużenia czasu emisji danego ogłoszenia, ogłoszeniodawca zobowiązany jest do wniesienia stosownej opłaty.
 13. W przypadku złożonej przez Ogłoszeniodawcę rezygnacji z publikacji oferty na serwisach Partnerów, jej wyświetlanie zostanie zawieszone w ciągu dwóch dni roboczych.
 14. W przypadku, gdy w czasie emisji oferta stanie się nieaktualna, Ogłoszeniodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi o tym fakcie Serwis, który dokona usunięcia oferty z serwisów Partnerów.
 15. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Serwis i Ogłoszeniodawca będący konsumentem zgodnie postanawiają, a Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że Ogłoszeniodawcy, ze względu na okoliczność, iż publikacja Ogłoszeń rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty jej zawarcia umowy, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
 16. Zważywszy na starania Money.pl Sp. z o.o. zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Serwisie ogłoszeniem, a w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z Serwisu lub skłonienie go do korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Serwisu, Użytkownik powiadomi o tym niezwłocznie Money.pl Sp. z o.o. przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail: info@ibrokerdom.pl. Użytkownik upoważnia Money.pl Sp. z o.o. do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

V. Opłaty za publikację ofert poprzez Serwis

 1. Wysokość opłat za publikację poprzez Serwis ofert na serwisach Partnerów podana jest w cenniku.
 2. Opłaty za publikację ofert poprzez Serwis są pobierane z góry. W przypadku błędnego dodania oferty lub jej usunięcia przed upływem terminu ważności Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację oferty.
 3. Opłata za publikację poprzez Serwis ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości określona jest indywidualnie w umowie zawartej z Agencją Nieruchomości.
 4. Money.pl Sp. z o.o. nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu chyba, że odrębna umowa zawarta z Ogłoszeniodawcą stanowi inaczej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z usług zgłaszania i zamieszczania ofert poprzez Serwis przez Ogłoszeniodawcę i Agencje Nieruchomości jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Jeśli powstaną jakiekolwiek reklamacje związane ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości w formie pisemnej przesyłając list polecony na adres: Money.pl Sp. z o.o., Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej bok@ibrokerdom.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamacją zostanie poinformowany na piśmie o sposobie jej załatwienia.
 4. W przypadku stwierdzenia publikacji przez Serwis oferty, której nie jesteś autorem, lecz zawierającej Twoje dane teleadresowe, napisz do nas na adres: bok@ibrokerdom.pl.
 5. Money.pl może zmienić treść regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę rodzaju lub zakresu świadczonych usług lub ze względu zmianę przepisów mającą wpływ na świadczone usługi. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie po powiadomieniu użytkowników poprzez stosowną informację w serwisie, upływie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W odniesieniu do już przyjętych Ofert zmiany wchodzą w życie po upływie okresu, na jaki oferta została przyjęta do publikacji.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Money.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami:

tel: 71 337 46 75
mail: kontakt@ibrokerdom.pl
lub zamów konsultacje

Aktualności z rynku

2018-04-05

Wynajmujesz mieszkanie? Otrzymanymi pieniędzmi musisz podzielić się z... [...]